120x60

ADOPCE VARHAN

 

HISTORIE VARHAN V KOSTELE SVATÉHO VALENTINA

V roce 1798 byla uzavřena smlouva na stavbu varhan se známým varhanářem z Andělské Hory u Bruntálu Josefem Sebastianem Staudingerem. Dle této smlouvy se mělo jednat pouze o jedno manuálové varhany s pedálem a celkem třinácti rejstřících. V roce 1881 podává podrobný rozpočet na opravu valentinských varhan varhanář Karl Neusser. Varhany již popisuje jako dvou manuálové s šestnácti rejstříky. S největší pravděpodobností však oprava nebyla provedena, protože o tři roky později se varhany označují jako zničené a ohodnocují na částku pouze 20 zlatých.  V roce 1891 byly varhany opraveny nákladem 400 zlatých.  V roce 1910 byl stav varhan označen za špatný a na varhany již nemohl být doprovázen ani zpěv lidu. Nové varhany však postaveny nebyly a staré varhany byly postiženy válečnými rekvizicemi, které zapříčinily nucené odevzdání prospektových píšťal (píšťaly requierovány). Z té doby se nám zachovaly cenné záznamy o místních nástrojích od tehdejšího ředitele kůru v Příboře Rudolfa Sklenovského. Dne 21.ledna 1918 bylo odevzdáno 48 píšťal, což odpovídá píšťalám stojícím na prospektové římse v obou skříních hlavního stroje. Nicméně již v průběhu roku 1919 bylo jednáno o přesunu varhan z učitelského ústavu do kostela sv. Valentina.  Přesun a oprava stály dohromady i s vedlejšími pracemi (povrchová úprava skříně) 7068 K. Varhanářské práce vykonal Jan Neusser z Nového Jičína. Nejspíše v té době zanikl i starý pozdně barokní nástroj. Nově dosazený nástroj nebyl vestavěn do barokních skříní, ale ty byly částečně uřezány. Technicky a zvukově se jedná o zcela nevyhovující řešení. V roce 1934 přeladil a do nástroje intonoval další čtyři rejstříky Matěj Strmiska. Pak už probíhaly pouze „záchovné opravy“, větší v roce 1995, kterou provedl varhanář Alois Kostera z Krnova.

KONCEPCE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU

Vzhledem k výše zmíněnému stavu varhan se jeví z dlouhodobého hlediska jako nejrozumnější zvukově vrátit varhany do stavu, který měly v 19. století – tedy do podoby dvoumanuálových pozdně barokních varhan význačného slezského stavitele Josefa Staudingera. Kvůli pravidelnému koncertnímu využití kostela, které je ovšem nyní limitováno nevhodným nástrojem, chceme obnovit a znovu ozvučit trojici starých skříní do zvukově odzkoušené podoby, která se v tomto kostele již nacházela.

POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE

 Jakožto vzor pro materiálové a konstrukční zhotovení příborských varhan budou sloužit nástroje ve Starých Těchanovicích (1795), Kružberku (1806), Nových Lublicích (1794), Hošťálkovech (II. polovina 18. století) a Malé Morávce (1804). Bohužel dvou manuálové varhany od J. S. Staudingera ve Švábenicích (1781) zanikly v r. 1969 („varhanářem“ Zadákem), dle literatury (Sehnal 2004) se v nich zachovaly tři rejstříky principálového sboru, které mohou posloužit pro mensuraci hlavního stroje a positivu.

Z důvodu finanční náročnosti celé akce se na Vás obracíme s prosbou o finanční pomoc a dovolujeme si Vám nabídnout, v případě Vašeho zájmu, možnost adoptovat jednotlivé varhaní píšťaly. (viz odkaz výše „PÍŠŤALY K ADOPCI“)

JAK ADOPTOVAT PÍŠŤALU:

Můžete si vybrat ze tří způsobů:

  1. zalepenou obálku s vyplněnými kontaktními informacemi (vyplňte prosím údaje v kontaktním formuláři) odevzdat i s  příslušným obnosem v sakristii  kostela panu faráři Jindřichu Švorčíkovi.
  2. požádat o rezervaci vybrané píšťaly a nebo rejstříku emailem na adresy: rkf.pribor@doo.cz;  mmonspor@varroclighting.com; a do 14 dnů zaslat peníze na bankovní účet farnosti 1762492309/0800 pod variabilním symbolem 2018. (při bankovním převodu uveďte ve zprávě pro příjemce Vaše jméno a příjmení – kvůli identifikaci platby) Žádost, prosím, musí opět obsahovat stejné údaje jako v  kontaktním formuláři .
    Pokud peníze nedojdou na účet do 14 dnů, bude Vaše rezervace zrušena, aby si mohl píšťalu či celý rejstřík adoptovat jiný zájemce.
  3. osobně po domluvě s panem Martinem Monsportem, mobil: +420 731 598 376

Adopce píšťaly a nebo rejstříku je jednorázovým příspěvkem (darem) na opravu varhan bez dalších závazků. Všichni „adoptivní rodiče“ dostanou pamětní certifikát a pokud budou souhlasit, jejich jméno bude uvedeno v listině dárců, která bude po opravě vložena do varhan v kostele svatého Valentina v Příboře.

U příspěvků 1000,-Kč a vyšších na požádání vystavíme potvrzení pro daňové přiznání.

Děkujeme Vám za podporu a pomoc a věříme, že i s Vaší pomocí se toto velké dílo podaří zrealizovat.

 

SEZNAM A POPIS PÍŠŤAL URČENÝCH K ADOPCI

CÍNOVÉ REJSTŘÍKY

Principál 8´

Základní rejstřík varhan, který vyniká velmi příjemným, poměrně silným a sametově zabarveným tónem. Je nepostradatelný jak pro doprovod lidového zpěvu, tak při sólové hře pro vytváření silnějších barev, jejichž je základní složkou. Jeho část je umístěna v průčelí varhan, takže část jeho píšťal je viditelných. Je vyroben z leštěného cínu.

Salicional 8´

Zastupuje v těchto varhanách skupinu tzv. „smykavých“ hlasů, které jsou imitací smyčcových nástrojů v orchestru. Jeho zvuk je velmi jemný a je využíván buď samostatně, nebo ve spojení s ostatními hlasy pro změkčení a zjemnění výsledných zvukových barev. Používá se též pro doprovod sólového zpěvu nebo tichých hudebních nástrojů (fléten, zobcových fléten, komorních seskupení a podobně). Je vyroben z cínu.

Octava 4´

Obdoba rejstříku Principál, ale je sestavena z píšťal poloviční délky, takže zní o celou jednu oktávu výše, než je základ (odtud název rejstříku). Je nepostradatelná pro výstavbu silných barev a varhanního pléna. Bývá využívána i při doprovodu lidového zpěvu nebo větších nástrojových seskupení, případně silně znějících dechových ansámblů (trubek a podobně). Vyrobena je z cínu.

Quinta 2 2/3´

Tento rejstřík je zvláštní tím, že zní o duodecimu výše, než je základní tón (při stisku klávesy c1 zní tón g2). Je typickým barvotvorným rejstříkem, bez něhož nelze sestavit zajímavé zvukové kombinace především pro interpretaci barokní hudby a je využíván při tvorbě výrazných sólových barev pro přednes melodie nebo tzv. „cantu firmu“ v chorálech. Tento rejstřík dosti zásadně ovlivňuje vyznění plena nástroje a je neodmyslitelnou součástí dispozice klasicky koncipovaných varhan. Je vyroben z cínu.

Superoctava 2´

Další obdoba rejstříku Principál, ale zní o dvě oktávy výše, než je základ. Dodává varhannímu zvuku slavnostní lesk a je korunou tzv. „malého plena“. Superoctava 2´ je nepostradatelná při vytváření různých variant silných a lesklých barev. Vyrobena je z cínu.

Rauschquinta 2x

Název v překladu je kvinta šumivá. Jde o smíšený hlas sestavený ze dvou píšťal – kvinty a oktávy. Tvoří předstupeň před Mixturou a dodá varhanám lesk. Lze ji využít při doprovodu lidu v naplněném kostele, jako malou zvukovou korunu při slavnostních předehrách. Je vyrobena z cínu.

Mixtura 4x

Již z názvu je zřejmé, že jde o tzv. „smíšený“ hlas sestavený z více píšťalových řad (v tomto případě čtyř). Základ rejstříku je postaven velmi vysoko (z velmi krátkých a tím tedy vysoko znějících píšťal) a při stisku jedné klávesy zní celý akord (čtyřzvuk) ve tří až šestičárkované oktávě, takže výsledný zvuk varhan dostává charakteristické lesklé a zvonivé zabarvení. Mixtura je „korunou“ dispozice nástroje a její sestava a intonace je chloubou a ukázkou mistrovství každého varhanáře. Samostatně se nepoužívá, ale vždy, když zazní plný zvuk varhan, je jeho dominující složkou, která charakterizuje nástroj jako celek. Je vyrobena z cínu.

Principal 2´

Základní rejstřík menšího stroje (pozitivu) a má obdobné zvukové vlastnosti jako o dvě oktávy níže znějící Principal 8´z hlavního stroje. Je umístěn viditelně na prospektu v horních oknech, která patří stroji pozitivu. Vyroben je z cínu.

Octava 4´

O oktávu výše znějící obdoba pedálového hlasu Principalbass 8´a dodává basové melodické lince na průraznosti a zřetelnosti. Je umístěna viditelně na průčelí, vyrobena z leštěného cínu.

DŘEVĚNÉ REJSTŘÍKY

Flauta 8´

Vyrobena z promyšlené kombinace různých dřev a ve varhanách plní nezastupitelnou úlohu fundamentálního flétnového hlasu. Její zvuk je velmi příjemný, ale zároveň nosný a výborně se pojí s ostatními rejstříky. Ve vyšších polohách je velmi podobný skutečné příčné flétně.

Flauta 4´

Je to o oktávu výše znějící obdoba rejstříku Flauta 8´. Sestavena je tedy z dřevěných píšťal, ale poloviční délky. Nejčastěji se používá ve spojení s Flautou 8´v základní poloze, ale i samostatně, především v barokní a starší hudbě. Stejně jako Flautu 8´lze i tento rejstřík použít v nejrůznějších kombinacích s ostatními jemnými hlasy varhan.

Quintbass 5 1/3´

Tento rejstřík dodává pedálu zvukovou mohutnost. Tím, že zní o kvintu výše, než je základ, vytváří kvintovou kombinaci harmonických tónů, která při správném a přesném vyladění působí dokonalou iluzí velmi silně znějícího šestnácti stopého hlasu. Quintbass 5 1/3´je vyroben z promyšlené kombinace dřev.

Principalbass 8´

Tento rejstřík je pedálovou obdobou hlasu Principal 8´v hlavním stroji. Je umístěn uvnitřn varhan a v basové pedálové lince je zcela nepostradatelný. Principalbass 8´ je vyroben ze smrkového a dubového dřeva.

Subbass 16´

Tento rejstřík tvoří fundament celého pedálu i celých varhan. Jeho tón zní o oktávu hlouběji než Principál 8´. Subbass je nepostradatelným rejstříkem každých varhan a nacházíme jej až na řídké výjimky v každém nástroji. Tón Subbassu zní samostatně poměrně slabě, ale jeho zvuková intenzita narůstá, když se k němu připínají další rejstříky pedálu a i manuálu. Je vyroben ze smrku a dubu.

Copula 8´

Copula má velmi příjemný zvuk podobný zobcové flétně a je sestavená z dřevěných krytých píšťal (poloviční délky, jejichž konec je ucpaný zátkou). Její tón je mírný, kulatý a slouží jako zvukový základ pro druhý manuál, jako doprovod žalmisty, případně jemných hudebních nástrojů (housle, flétna, oboe) atd.

Copula 4´

Je o oktávu výše znějící obdobou rejstříku Copula 8´, s nímž tvoří nerozlučnou a nepostradatelnou dvojici při vytváření zvukového základu menšího stroje (pozitivu). Copula je však velmi pěkně využitelná i sólově. Je sestavená z dřevěných krytých píšťal.